2.1.1. Běžná faktura

2.1.1.1.              Hlavička faktury – 1.část

V levé horní části formuláře jsou obsaženy údaje související s dodavatelem – tedy firmou a fakturační řadou ve které fakturu vystavujete. Údaje jsou  doplněny z definice fakturační řady (viz část Servis – Definice fakturační řady) a je možné je změnit. Číslo bankovního účtu je také automaticky doplněno z definice fakturační řady nebo ho lze vybrat klávesou F2 ze seznamu bankovních účtů. Zobrazí se následující formulář.

Účet lze vybrat klávesou Enter nebo tlačítkem Zpět.

Další vyplňovanou částí faktury jsou údaje v pravé  části formuláře, které obsahují údaje o odběrateli – Obchodní jméno (Oficiální adresa firmy) a Fakturační adresu (Adresa na kterou se faktura odesílá). IČO odběratele můžete zadat přímo nebo vyhledat v adresáři klávesou F2. V případě zadání nového IČO vyplníme všechny údaje a program se vás zeptá zda má provést doplnění do adresáře. Pokud v adresáři existuje IČO vícekrát (například různé sídlo firmy) je zobrazen formulář k výběru konkrétního IČO.

2.1.1.2.              Hlavička faktury-2.část

V pravé horní části formuláře jsou obsaženy údaje o tom zda je faktura s daní, platebních podmínkách, formě úhrady , datech odeslání, splatnosti atd. Doby splatnosti pro jednotlivé formy úhrady lze nastavit v definici fakturační řady.

POZOR – Při volbě formy úhrady je automaticky přepočten datum splatnosti , který je vytvořen připočtením počtu dní splatnosti (zadaného v Definici fakturační řady) k datu vystavení faktury a proto je nutno opravit datum splatnosti až po volbě formy úhrady.

Tímto tlačítkem se vyvolá integrovaný kalendář.

 Dvojitým kliknutím na požadovaný datum  dojde k jeho doplnění na formulář faktury.

Dále si můžete zvolit zda faktura bude zaúčtována Po položkách nebo jako Celá faktura. Při zaúčtování faktury Po položkách lze při pořizování jednotlivých řádků faktury změnit tržbový a odběratelský účet,zakázku a auto. Při zaúčtováni Celé faktury lze tyto účty opravit v položkách tržbový a odběratelský účet a v jednotlivých řádkách faktury je  již nelze změnit.

Účtovací schéma je doplněno z Definice fakturační řady (viz část Servis – Definice fakturační řady). Klávesou F2 je nabídnut výběr účtu z účetní osnovy.

2.1.1.3.              Tělo faktury

Typ -Na začátku každé řádky faktury si na této položce zvolíte zda se jedná o textový řádek označený  „T“ nebo numerický řádek označený „N“. Typ řádku lze přepínat mezerníkem.

Položka sazebníku  – zde si můžete vybrat  klávesou F2 z předdefinovaného číselníku nebo přímo zadat položku číselníku. Číselník lze použít pro textové i numerické řádky faktury. Tento způsob je vhodný při opakujících se položkách faktury.

Položku číselníku lze vybrat klávesou Enter nebo tlačítkem Zpět.

% – procento Dph –je doplněno z Definice fakturační řady – lze doplnit sazbu 0 nebo procenta zadané v Definici fakturační řady nebo vůbec nevyplnit (což značí zálohovou fakturu)

Jedn – jednotka množství (Kč,Ks,Km)

Cena/Jedn – cena za jednotku – klávesou F5 je vyvolán formulář pro vyplnění ceny s daní na základě které se vypočítá cena za jednotku bez DPH

Daň PH – vypočítaná DPH

Základ Kč – základ bez DPH

Oblast Fa – oblast fakturace – je doplněna z Definice fakturační řady, lze ji ručně doplnit nebo vybrat klávesou F2

Odběr. Účet – odběratelský účet lze v případě, že jste zvolili účtování faktury Po položkách změnit

Tržbový účet – Tržbový účet lze v případě, že jste zvolili účtování faktury Po položkách změnit

Zakázka, Auto – zakázka a auto  ke kterým se vztahuje řádka faktury ( lze vybrat ze seznamu F2 )

Další řádek faktury lze přidat šipkou dolů na položce typ nebo ikonou v levé dolní části formuláře.

2.1.1.4.              Konec  faktury

Objeví se formulář  ve kterém zadáte přílohy faktury. Po vyplnění příloh uložíte fakturu volbou Uložit fakturu. Volbou Zrušit opravy se faktura ukončí bez uložení.

V kolonce Evidence v cizí měně lze zaevidovat fakturu v cizí měně, tuto kolonku program umožňuje také vytisknout na fakturu.

Ve spodní části formuláře jsou zobrazeny 3 textové řádky které se tisknou na konec faktury.

Was this page helpful?